Famil Minaxanov

14 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

İ.Kant və onun əxlaq fəlsəfəsi.

Kant fəlsəfəsinə ümumi baxış İ.Kantın (1724-1804) fəlsəfi inkişafı iki dövrə bölünür. Birinci dövr - «tənqidə qədərki dövr» adlanır (1770-ci illərin əvvəllərinə qədər dövr). Kant fəlsəfi problemləri həll etmək üçün belə bir inama əsaslanırdı ki, fəlsəfə nəzəri mücərrəd elm kimi, yəni...

Genotip və Fenotip nədir? (ensiklopedik bilgi).

Genotip termini ilk dəfə 1909-cu ildə danimarkalı alim V. İohansen tərəfindən elmə gətirilmişdir. Orqanizmin xromosomlarında (diploid sayda) cəmləşən bütün genlərin yığımına genotip deyilir. Genotip orqanizmin bütün həyat fəaliyyətinə, inkişafına, quruluşuna və fenotipinə nəzarət edir. Müasir genetika sübut etmişdir ki, orqanizmlərin bütün əlamətlərinin əsasını...

Kvant cazibə qüvvəsi nədir?

Kvant cazibə qüvvəsi haqqında Cazibə qüvvəsi bəşəriyyətin varlığını qəbul etdiyi ilk fundamental qüvvə olsa da, hələ də ən az dərk edilənidir. Fiziklər cazibə qüvvəsinin boulinq toplarına, ulduzlara və planetlərə təsirini heyrətləndirici dəqiqliklə proqnozlaşdıra bilsə də, heç kim bu qüvvənin kiçik hissəciklər və kvantlarla...

Klassik fizika və Kvant fizikasında ölçmə

Ölçmə - xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə fiziki kəmiyyətlərin qiymətlərinin təcrübi yolla tapılmasıdır. Klassik fizikada gündəlik həyatımızdakı bütün fiziki kəmiyyətlər dəqiq bir dəyərə sahib olur Klassik sistemlərdə hər bir fiziki kəmiyyət ölçü cihazından müstəqil bir şəkildə təyin edilə bilər. Kvant...

Günəşin təkamülü: Necə var oldu və necə yox olacaq?

Nebulyar hipotezinə əsasən günəş və günəş sistemimizin bütün planetləri təqribən 4,5 milyard il əvvəl nəhəng bir molekulyar qaz və toz buludunun içə çökməsi nəticəsində meydana gəldi. Bu çökmə nəticəsində toz buludu diskvari quruluş almağa başladı. Bu disk üzərindəki daha sıx ərazilərdə toz...

Elekron necə kəşf edildi?

İlkin fikirlər Bizim eradan bir neçə əsr əvvəl qədim yunan alimləri yunla sürtülmüş kəhrəbanın yüngül cisimləri özünə cəzb etdiyini müəyyən etmişlər. XVI əsrin sonunda isə ingilis həkimi Hilbert bu hadisəni ətaflı öyrənərək kəşf etdi ki, sürtünmə nəticəsində yüngül cisimləri cəzb...

Populyasiyanın genetik sturukturuna mutasiyanın və seçmənin təsiri

Əgər genlər mutasiyaya uğramırsa, populyasiyada onların tezliyinin nisbi olaraq daimi qalması mümkündür. Lakin təkamüldə irsi dəyişkənliyin ilkin mənbəyini mutasiyalar təşkil edir. Doğrudur, gen təbiətdə nadir hallarda mutasiyaya uğrayır, lakin genofondda çoxlu miqdarda mutasiyalar baş verə bilər. Yeni mutant...

Virus nədir?

Çox xırda ölçülərə malik olub, digər mikroorqanizmləri keçirməyən bakterial süzgəclərdən süzülüb keçən və müəyyən hüceyrə quruluşu olmayan canlılara "Viruslar" adı verilir (latınca virus – heyvan mənşəli zəhər deməkdir). "Virus" termini ilk dəfə Hollandiya alimi Beyerinq tərəfindən təklif edilmişdir. Bu canlıların varlığını əvvəllər...

“Yuxugörmənin açıq məzmunu”

Biz bilirik ki, yuxu beyinin fəaliyyət normasının minimal səviyyə enməsi və ətraf mühitə olan reaksiyaların azalması ilə müşayiət olunan təbii fizioloji prosesdir. Bunun ümumi anlamda yuxunun tərifi olduğunu bilirik və bu məlumat bizə yuxu nədir sualına cavab verə bilər lakin, yuxugörmə nədir sualına cavab axtarsaq cavabımızı bu...

“Cahil cəsarəti” Danning-Krüger sindromu

Danning-Krüger sindromu nədir? Sindromun tərifi, əlamətləri və təsiri nələrdir? Psixologiyada Danning-Krüger sindromu və yaxud cahil cəsarəti adı verilən hal, Cornell Universitetinin iki psixoloqu Justin Krüger və David Danningin aşkarladıqları bu nəzəriyyə bir hadisədən sonra qaynağlanmışdır. Beləki üzünə limon sürtərək görünməz olmağa cəhd...