Fizika

Broun hərəkəti nədir?

Broun hərəkəti Hər birimiz fikir verməsək belə, ətrafda daim baş verən bu hərəkətlə heç olmasa bir dəfə rastlaşmış olmalıyıq. Məsələn, suya düşən kiçik toz hissəciklərinin xaotik hərəkəti və ya birbaşa otağa düşən günəş işığının yaratdığı aydınlıq nəticəsində havada xaotik hərəkət edən toz...

Rezonans hadisəsi nədir?

Rezonans hadisəsini ilk dəfə Qalileo Qaliley musiqi alətləri üzərində araşdırmalar apararkən kəşf etmişdir. “Rezonans” həm dünyəvi (yəni makroskopik səviyyədə), həm də atom səviyyəsində (mikroskopik səviyyədə) kainatda və yerdə baş verən bir çox hadisələrin izahını verməkdə yardım edən önəmli faktorlardan biridir. Ümumiyyətlə rezonans hadisəsi rəqsi hərəkət edən...

Elekron necə kəşf edildi?

İlkin fikirlər Bizim eradan bir neçə əsr əvvəl qədim yunan alimləri yunla sürtülmüş kəhrəbanın yüngül cisimləri özünə cəzb etdiyini müəyyən etmişlər. XVI əsrin sonunda isə ingilis həkimi Hilbert bu hadisəni ətaflı öyrənərək kəşf etdi ki, sürtünmə nəticəsində yüngül cisimləri cəzb...

Həndəsi optika-işığın sınma və qayıtma hadisələri

Həndəsi optikanın obyekti və predmeti nədir? Optika işıq haqqında elmdir. Tarix boyunca işığın təbiəti haqqında iki nəzəriyyə mövcud olmuşdur: Korpuskulyar nəzəriyyə;Dalğa nəzəriyyəsi. Həndəsi optika -işığın yayılma qanunlarını işıq şüası ,yəni korpuskulyar nəzəriyyəyə əsaslanaraq öyrənən optika bölməsinə deyilir.  İşıq şüası -nazik...

Kainat dinamikasının qanunları

Kainat dinamikası - fizikanın bir bölümü olub, dünya sabitlərinin və əsas kəmiyyətlərin əsasında Kainatın Başlanğıcını (əmələ gəlməsini), inkişafını (formalaşmasını) və sonunu öyrənən elmdir. Əgər Başlanğıc formulasını dünya sabitlərinin vasitəsi ilə ifadə etmək mümkündürsə, fundamental qanunauyğunluqları hesablayanda əsas kəmiyyətlərsiz keçinmək olmur. Əlbəttə, məlum nəzəri və eksperiment yolla alınmış nəticələr var...

Kainatda qüvvə, enerji və enerji axını

Əgər qəbul etsək ki, dünyəvi hadisələrin dəyişməsinin səbəbi qüvvədir, o zaman cismin əlamətinin bu qüvvənin təsiri altında dəyişmə sürətinin göstəricisi də kütlədir. Burada “qüvvə” termini ilə “qarşılıqlı təsir” nəzərdə tutulur. “Qarşılıqlı təsir” dəqiq təyin edilmiş kəmiyyət deyildir ki, onu ölçmək, real prosesləri göstərən tənlikdə istifadə etmək mümkün deyil. Tənlikdə...

SONSUZ ENERJİ-FÜZYON

İnsan oğlu şübhəsizki, həyat fəaliyyətini davam etdirməsi üçün daima enerjiyə ehtiyac duymuşdur. Qədim insanlar üçün elədə aktual bir problem olmayan enerji, insanların sayının çox böyük sürətlə artması və təbii sərvətlərində tükənməsi ilə birlikdə çox böyük bir problemə çevrilmişdir. Günümüzdə enerji əldə etmək üçün təmiz və çirkli mənbələrdən istifadə edilir. Aşağıdakı...

Nikola Tesla kimdir?

Fizika sahəsində görkəmli alim, elektrotexnika və radiotexnika sahəsində unikal ixtiraların müəllifi, adı əfsanələşmiş Nikola Tesla 1856-cı il iyulun 10-da, o vaxtkı Avstriya imperiyasının (indiki Xorvatiya) Smilyan kəndində dünyaya gəlmişdir. Atası Milutin Tesla (1819-1879) serb provaslav kilsəsinin Sremsk yeparxiyasının (dini inzibati vahid) keşişi idi. Anası Giorgina Tesla keşiş qızı idi. Onların 5 övladı...

Termodinamika və Entropiya

Termodinamika və Entropiya Xülasə: İşin əsas məqsədi müasir fizikadan istifadə edərək zamanın nə olması və bir oxunun varlığı, təbiətdə düzənsizliyin artması və bunun fizikadakı qarşılığının tapılmasından ibarətdir. Zamanı idarə etmək, zaman itirmək (qazanmaq) və s.- bu ifadələr demək olar ki, həyatımız boyu ən çox eşitdiyimiz birləşmələrdir. Bəs zaman dediyimiz bu məhfum...

Fəza-Zaman Dolanıqlığın Bir Məhsulu Ola Bilər

Fizikanın əsas nəzəriyyələrindən olan Ümumi Nisbilik nəzəriyyəsi ilə Kvant mexanikası arasında potensial körpü kəşf edildi və artıq zaman və məkanın təbiəti haqqında yenidən düşünmək lazım gələ bilər. Albert Aynştaynın (A.Einstein) Ümumi Nisbilik nəzəriyyəsi cazibəni fəza və zamanın geometrik bir özəlliyi olaraq tərif edir. Bir cismin kütləsi nə qədər böyük olarsa, fəza-zamanda...